Integritetspolicy – GDPR

1. Inledning

Ljus i Öster, organisationsnummer 802003-0972  (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress Gårdsfogdevägen 18A, 168 66 Bromma, värnar om din personliga integritet. Du som kämpar för att alla folk ska nås av Jesu kärlek och som är engagerad i arbetet är väldigt viktig för oss. Här i vår integritetspolicy hittar du all information om hur vi använder och lagrar dina personuppgifter, för att du ska kunna känna dig trygg.

2. Vem ansvarar för hur vi behandlar dina personuppgifter?

Ljus i Öster är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

3. Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med oss på Ljus i Öster kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter och vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter.

3.1 För dig som är Månadsgivare:

Följande uppgifter behandlas om dig som har månadsgivande via autogiro:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, givarnummer, bank-ID/e-legitimation (endast vid start av autogiro), namnunderskrift och bankkontonummer. I vissa fall behandlas uppgifter i fritext efter kontakt med vår administrativa avdelning eller telemarketing. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

För att administrera givandet av en gåva. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra donationen av en gåva enligt avtalet mellan dig som givare och Ljus i Öster.
Återrapportering till dig som Månadsgivare om hur din gåva faciliterat Ljus i Östers arbete och våra kampanjer. Intresseavvägning
Återkoppling angående ytterligare möjligheter för dig att stödja oss. Intresseavvägning
Analys av givargrupper för förbättrad givarkännedom. Intresseavvägning
Effektiv administration av vårt givarregister (bl.a. hålla registret dubblettfritt). Intresseavvägning. Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering.
Bibehålla en bra givarservice och personlig kontakt med dig som Månadsgivare. Intresseavvägning
Efterleva krav i bokföringslagen (1999:1078). Nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Våra berättigade intressen av behandlingarna som baserar sig på en intresseavvägning är att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader, något som innebär mer hjälp till arbetet i fält samt att informera om vårt arbete och hur du som givare kan fortsätta att hjälpa oss.

Uppgifterna behandlas så länge som du är månadsgivare och en period på 36 månader efter att du upphör att vara Månadsgivare. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det.

3.2 För dig som ger en enstaka gåva via hemsidan, postgiro/bankgiro, Swish eller handlar i bokshopen på ljusioster.se:

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, och betaluppgifter, bland annat via Swish. I vissa fall behandlas uppgifter i fritext efter kontakt med vår administrativa avdelning för givarservice eller telemarketing. Ditt personnummer inhämtas från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register. Vid gåvor via Swish och SMS inhämtas även din postadress. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från samma register, under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

För att administrera givandet av en gåva. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra donationen av en gåva.
Återrapportering till dig om hur din gåva gjort Ljus i Östers arbete möjligt, och våra kampanjer. Intresseavvägning
Återkoppling angående ytterligare möjligheter för dig att stödja oss. Intresseavvägning
Analys av givargrupper för förbättrad givarkännedom. Intresseavvägning
Effektiv administration av vårt givarregister (bl.a. hålla registret dubblettfritt). Intresseavvägning. Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering.
Bibehålla en bra givarservice och personlig kontakt med dig. Intresseavvägning
Efterleva krav i bokföringslagen (1999:1078). Nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Våra berättigade intressen av behandlingarna som baserar sig på en intresseavvägning är att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader, något som innebär mer hjälp till utsatta barn samt att informera om vårt arbete och hur du som givare kan fortsätta att hjälpa oss.

Uppgifterna bevaras i 36 månader efter det att du senast skänkte en gåva. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det.

3.3 För dig som skrivit in Ljus i Öster i ditt testamente, har visat intresse för att göra detta, eller vill få information:

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register, under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter. I vissa fall behandlar vi uppgifter om ekonomiska förhållanden och familjesituation.

 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Bevaka Ljus i Östers rätt enligt testamenten. Samtycke
Hålla kontakten vid uttryckt intresse av att testamentera en gåva till Ljus i Öster. Intresseavvägning
Analys av givargrupper för förbättrad givarkännedom. Intresseavvägning
Hålla ett dubblettfritt och väl administrerat givarregister. Intresseavvägning. Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering.

Vårt berättigade intresse av behandlingarna är att få kontakt med personer som är intresserade av att ge gåvor och stödja vårt arbete.

Om du meddelat oss att du skrivit in Ljus i Öster i ditt testamente och samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter bevaras dessa tills vidare så länge som du har samtyckt till detta. Om du inte samtyckt men visat intresse och eller/efterfrågat information så bevarar vi dina uppgifter i upp till 12 månader sedan den senaste kontakten med dig så länge som du inte invänder mot att vi behandlar dina uppgifter.

3.4 För dig som är mottagare av ett gåvobevis (exempelvis en gratulations- eller minnesgåva):

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn och postadress. Dina adressuppgifter inhämtas från gåvogivaren.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

För att upprätta ett gåvobevis. Intresseavvägning

Vårt och gåvogivarens berättigade intressen av behandling är att kunna administrera gåvan och se till att du får ta del av gåvobeviset.

Uppgifterna bevaras endast till dess att gåvan skickats till dig. Därefter raderar vi dina uppgifter.

3.5 Så behandlar vi personuppgifter när vi arbetar med att få nya givare:

Följande uppgifter behandlas när vi gör aktiviteter för att få nya givare till arbetet för att nå alla folk med Jesu kärlek:

Namn, postadress, e-postadress, personnummer och telefonnummer. I vissa fall behandlas uppgifter i fritext efter kontakt med telemarketing. Dina uppgifter köps i vissa fall från andra företag, med SPAR som källa. Uppgifter kan i vissa andra fall inhämtas från bland annat nyhetskällor, i situationer då du har någon form av koppling till Ljus i Öster och skulle kunna vara intresserad av att bidra till vårt arbete.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Kontakt för förfrågningar om att ge gåvor eller att bli månadsgivare. Intresseavvägning

Vårt berättigade intresse av behandlingarna är att få kontakt med personer som är intresserade av att ge gåvor och stödja vårt arbete.

Dina personuppgifter bevaras i normalfallet 4-5 veckor i de fall uppgifter köpts in för en specifik aktivitet. I andra fall kan uppgifter bevaras i upp till 12 månader sedan den senaste kontakten med dig så länge som du inte invänder mot att vi behandlar dina uppgifter.

3.6 För dig som startar en insamling:

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, e-postadress och krypterat lösenord.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administration av insamlingen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalsrelationen mellan dig och oss på Ljus i Öster.

Dina uppgifter bevaras i 36 månader efter den senaste insamlingen som anordnades av dig.

3.7 För dig som är kontaktperson vid ett företag som ger en gåva eller är samarbetspartner med Ljus i Öster:

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

För att administrera förhållandet mellan ditt företag och Ljus i Öster. Intresseavvägning.

Vårt berättigade intresse av behandlingen är kunna administrera kontakten med företag som du företräder.

Uppgifterna bevaras så länge som du är anställd på företaget eller i 36 månader efter den senaste gåvan ditt företag skänkt till Ljus i Öster.

 

3.8 För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev:

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, e-postadress, lösenord, och telefonnummer.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Utskick av nyhetsbrev Intresseavvägning

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du anmält att du önskar få vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar få nyhetsbrevet.

3.9 Uppgifter som ett lagstadgat eller avtalsenligt krav

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig som gåvogivare, insamlare eller kampanjdeltagare.

4. Informationsutskick och gåvoförfrågningar

Ljus i Öster kommer att behandla dina personuppgifter för att informera om vår verksamhet och vid vissa tillfällen fråga om en gåva till arbetet för att nå alla folk med Jesu kärlek. Dina uppgifter kan komma att användas för utskick med information om vår verksamhet och förfrågningar om gåvor via telefon, post, e-post eller SMS fram till dess att du invänder mot att bli kontaktad av oss för detta ändamål.

5. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Ljus i Öster.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, banker, betaltjänster, webbyråer, tryckerier och telemarketingbolag få åtkomst till dina personuppgifter som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag. Som frivillig kan dina uppgifter även komma att lämnas ut till hotell i samband med utbildningsevent och samarbetspartners vid fältresor. Vid ansökan om jobb eller praktik kan dina uppgifter delas och lämnas ut till rekryteringskonsulter som hjälper oss i rekryteringsprocessen.

6. Överförs dina uppgifter till länder utanför EU eller EES (tredje land)?

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR, exempelvis i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield (en skyddsmekanism för överföringar till USA), som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan. 

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi och våra samarbetspartners jobbar ständigt för att hålla brandväggar och antivirusprogram uppdaterade för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina uppgifter. Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

8. Vilka regler gäller för hur länge mina personuppgifter sparas?

Information om hur länge vi sparar uppgifter i relation till dig specifikt i olika situationer kan du läsa om i avsnitt 3 ovan. Vi behandlar dock aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

9. Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

10. Cookies

Vi använder cookies på www.ljusioster.se.

11. Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla info@ljusioster.se eller ringa 08-564 840 40.

Denna integritetspolicy fastställdes av Ljus i Öster den 17 maj 2018.