ORGANISATION

Här kan du se hur Ljus i Öster är organiserat, ta del av våra offentliga handlingar och läsa våra vägledande dokument.

VÅRA STADGAR. I stadgarna regleras namn, syfte, beslutsgång och styrelse. Antagna 2019.


LAUSANNEDEKLARATIONEN. Trosförklaring utifrån vilken Ljus i Östers arbete grundar sig.

ÅRSREDOVISNING 2022. En sammanställning av Ljus i Östers räkenskaper och förvaltning.

VALBEREDNING.

Lars Narin (sammankallande)
Jonathan Larsen
Elsa Forsell Lysatchova


REVISOR. Akt. revisor: Angelica Stööp, PwC AB
Lekmannarevisor: Michael Rudin

GDPR. Såhär förvaltar vi dina personuppgifter.

STRATEGIDOKUMENT. Antaget på styrelsemöte 2018-03-16

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Från årsmötet 2023.

FÖLJ VÅRT ARBETE